Детски надбавки – кога имаме право на тях и как да ги получим

Имам ли право на детски надбавки? Много майки си задават този въпрос и въпреки, че правилата изглеждат ясни, в много случаи наредбите и изискванията не са съвсем разбираеми и предизвикват редица въпроси и неясноти.

За да получите детски надбавки, трябва да отговаряте на определени условия. Ето какви са те:

 1. Изискване за доход – първото условие е доходът на семейството ви да е под или равен на 400 лв. на член от семейството. Ако например вие и мъжът ви се осигурявате на 600 лв., това прави 1200 лв. брутна сума. Ако имате 1 дете, можете да получите детски надбавки. Ако се осигурявате на обща сума 1600 лв. и имате 2 деца, също имате право на помощта. Взима се предвид брутния осигурителен доход, а не нетния.

Новото от 2018 г. е, че право на детски надбавки ще имат и семействата с доход за член на семейството от 400 до 500 лв., които ще получават 80% от полагаемата помощ.

 1. Изискване за отглеждане на детето – имате право на детски надбавки, ако детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца
 2. Изискване за посещаване на училище или предучилищна подготовка

Право на детски надбавки имате само в случай, че детето редовно посещава училище до завършване на средно образование. Смята се, че детето редовно посещава училище, ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение. Също така от Агенцията по социално подпомагане ще ви изискат бележка, че детето посещава детска градина, ако вече е в предучилищна възраст.

 1. Изискване за имунизации – детето трябва да е преминало през всички задължителни за възрастта имунизации и поради тази причина от социалната служба ще ви изискат документ, издаден от педиатъра.
 2. Детето трябва да живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

 

Право на детски надбавки при разведени родители

Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.

Доходите на другия родител не се вземат предвид. Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.

 

Право на детски надбавки при родители без брак

От скоро вече е налице изискване родителите, които са без брак също да се третират като семейство и за тях се взима общия доход.

Това обаче е трудно доказуемо, поради което от Социално подпомагане имат правило, че помощта се отпуска само  в случай, че двамата родители не живеят на един адрес – т.е. – не са с еднакъв адрес по лична карта или по настоящ адрес, регистриран в общината.

Какво трябва да направите, за да получите помощта

Необходимо е да отидете в АСП по настоящ адрес и да подадете следните документи:

 1. Молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия ви адрес (доскоро помощта се отпускаше по постоянен адрес, но това вече е променено). Когато отидете в службата, там ще ви дадат бланка за попълване.
 2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
 3. Бележка за поставените имунизации – издава се от педиатъра
 4. Удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври (ако детето е ученик)
 5. Удостоверение от детската градина, че детето е записано в предучилищна група, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври (ако детето е в предучилищна възраст).
 6. Копие от акта за раждане на децата, отглеждани в семейството и оригинал за справка (от 2018 г. се предвижда отпадане на нуждата да носите оригинал).
 7. Лични карти на деклараторите – за справка;

Други необходими документи при обстоятелства, различни от обичайните:

 1. Служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
 2. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД – месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );
 3. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД – месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.);
 4. Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите (само в случаите на разведени родители)12. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Какъв е размерът на помощта, отпускана като детски надбавки?

От началото на 2018 детските надбавки за едно дете сас 40 лв. (вместо миналогодишните 37 лв.). Семейства с две деца ще получават 90 лв., а семейства с три деца – 135 лв.

 

Важно: На всеки 12 месеца трябва да подавате нова молба за отпускане на детски надбавки, не очаквайте от АСП да се свържат с вас или да ви подсетят. Освен това сте длъжни да уведомите Агенцията за всяка промяна в обстоятелствата – например, промяна в дохода, промяна в статута на детето или статута на семейството.

Вижте още:

Как един милионер възпитава децата си така, че да не са разглезени

Как да научим детето да борави с парите и кога е моментът да разполага с джобни

Каква е идеалната разлика в годините между първото и второто дете?

Възрастовите кризи при децата на 1, 3 и 7 години

 

НАМЕРЕТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK

Е-MAIL АБОНАМЕНТ

Публикацията Ви е харесала? Можете да се абонирате за E-Mail бюлетина с най-новото от СПИСАНИЕ РОДИТЕЛ: