Ето как можем да получим сумата от 300 лв. за ученици

От тази година са в сила важни изменения в този вид помощ, отпускана за покриване на част от разходите на родителите при подготовката на ученици в началото на учебната година. Досега я получаваха само семействата на ученици, записани в I и VIII клас. Право на това подпомагане вече ще имат и записаните във втори, трети и четвърти клас, независимо дали училището е държавно, общинско или частно, при положение, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството.

Семействата, чиито деца са записани в 1, 2, 3, 4 и 8 клас в държавно или общинско училище за учебната 2023/2024 г., имат право на еднократна помощ за ученици в размер на 300 лева. Тя се изплаща на два пъти по 150 лв.. Няма няма предвиден подоходен критерий, за да се ползва тази помощ, т.е. доходите на семейството са без значение.

На какви условия трябва да отговарят родителите и учениците, за да получаване на еднократната помощ от 300 лв.?

За да се получи еднократна помощ за ученици е необходимо:

  • децата да са записани за първи път в първи, втори, трети, четвърти или осми клас на държавно или общинско училище;
  • да живеят постоянно в страната;
  • да не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, отглеждащ детето.

Как да кандидатстваме за еднократната помощ от 300 лв. за ученици?

Родителят (настойникът/попечителят) следва да подаде Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи и в осми клас. То се подава до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес и може да се подаде:

  • лично, като носите своята лична карта (за справка);
  • чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща;
  • по електронен път с квалифициран електронен подпис;
  • по електронен път чрез електронна административна услуга съгласно Закона за електронното управление.

Заявления-декларации за отпускане на еднократните помощи са публикувани в раздел „Социално подпомагане“, подраздел „Семейни помощи“, Рубрика „Документи“ ТУК – Приложение № 11 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас по реда на чл. 10а от ЗСПД, и Приложение № 12 – заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас по реда на чл. 10б от ЗСПД.

Към заявлението се прилагат:

  • Удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, което  се издава от съответното училище. Имайте предвид, че този документ не е задължителен, тъй като държавната агенция може да получи тази информация по служебен път, но все пак е препоръчително да се снабдите с такъв и да го приложите, в случай, че попаднете на служител, който ще ви го изиска.
  • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител – изисква се само в случай, че Заявлението се подава от настойник или попечител.

До кога е срокът за подаване на заявлението за получаване на еднократна помощ за ученици?

Заявлението-декларация за отпускане на еднократната помощ се подава след записване на детето в съответното училище, но не по-късно от 15 октомври 2023 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година