Задължителната предучилищна за 4-годишните се отлага с 2 години

Better Writer Ad

За учебната 2022/2023 г. общините трябва да са осигурили условия за задължителната предучилищна подготовка за 4-годишните, като социално слабите семейства ще бъдат подпомагани с таксите за детската градина. Настоятелствата ще трябва да разходват приходите от имуществото си само за подкрепа и съдействие на образователната институция. Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане днес проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование.

В първи клас е късно да се компенсират някои дефицити

По-дългият престой в детската градина допринася за по-успешното справяне в училище – с това е мотивирано предвиждането на задължително предучилищно образование и за децата, навършили 4 години, чието въвеждане е сред приоритетите на правителството 2017-2021 г.

Според Министерството на науката и образованието (МОН) множество вътрешни и международни изследвания показват, че по-ранното обхващане на децата в предучилищна възраст е ключово за тяхното развитие.

До началото на учебната 2022/2023 г. общините трябва да създадат необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на 4-годишните.

Децата, които растат в среда на ниско образовани родители, а в семейството си не говорят на български, най-често отпадат в етапа на V-VI клас поради отсъствия, проблеми с училището, семейни и други причини. През 2018 г. преждевременно напускащите системата на образованието деца са 12.7% при средна стойност за Европейския съюз (ЕС) 10.6%.

В данните от Програмата за международно оценяване на учениците PISA за 2015 г. се посочва, че около 40% от подрастващите в България не притежават основни компетентности в областта на четенето, математиката или науката, като процентът ниски резултати е над 60% сред учениците в неравностойно положение.

Според Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието и обучението очакваният минимум към държавите членки е: „До 2020 г. най-малко 95% от децата на възраст между 4 години и възрастта за започване на задължително начално образование следва да участват в образованието в ранна детска възраст“, е посочено още в мотивите към предложението. По този показател България се нарежда сред последните в ЕС, посочва МОН.

Международни изследвания показват, че инвестирането в образование в ранна детска възраст е публичен разход с най-висока норма на възвращаемост, посочва в мотивите си просветното министерство.

Обхващането в детска градина е ключово не само за езиковото, когнитивното, емоционалното, социалното развитие на детето, но и защото наред с обучението, възпитанието и социализацията осигурява и ежедневно отглеждане, топла и здравословна храна и контролирани хигиенни условия. В същото време това дава възможност на родителите да са активни на пазара на труда, е записано още в мотивите.

 Държавата ще плаща таксите на социално слаби семейства

За да се стимулира включването в предучилищно образование на децата на родители, които без помощта на другиго не могат да задоволяват основни жизнени потребности на децата си, държавата ще плаща таксите за детски градини. Като цяло това са деца, които формират основния дял на необхванатите и преждевременно напускащите образователната система, посочва МОН.

Контрол върху дейността на училищните настоятелства

В измененията на закона е записано също, че при закриване на държавно или общинско училище, детска градина или център за подкрепа на личностно развитие имотите и вещите му преминават в детското заведение, определено за приемник на имуществото.

Според просветното министерство се налага и създаването на разпоредба, която изрично и недвусмислено да посочва, че основното изискване на закона е настоятелствата да осъществяват общественополезна дейност и да подпомагат дейността на образователната институция. В практиката обаче съществуват множество случаи, при които те не изпълняват тази своя цел, като използват в тяхна полза приходите от имотите, които управляват, включително от земеделски земи, дарявани в миналото на училището от родолюбиви хора, се посочва в проекта на закона.

Колко ще струва нововъведението

Със Закона за държавния бюджет за 2020 г. са предвидени 10 млн. лв. за въвеждане на задължителното предучилищно образование за деца, навършили 4-годишна възраст, и за подпомагане на плащането на такси от родителите.

В системата на предучилищното образование за учебната 2019/2020 г. са включени 49 232 деца на 4 години.