Нови правила при данъчните облекчения за деца от 2019-та

Данъчните облекчения за отглеждане на деца да може да се разпределят между двамата родители. Това предлага финансовото министерство за догодина.

В момента само единият родител има право да ги взима, а другият трябва да подава декларация че няма да се възползва, предаде bTV.

В момента, ако доходът на майката например не е достатъчен, за да се извадят от него 2000 лева, то и възстановеният налог не може да достигне максималните 200.Така тя ще получи 160 например – останалите 40 лева няма как да ги вземе бащата. От догодина това ще е възможно.

Освен това от 2019 г. вече няма да е нужно родителят, който не ползва облекчението за отглеждане на деца да подава отделно декларация за отказ. През настоящата година 39 200 майки, например, са подали заявление за тази отстъпка, а още 39 200 бащи са попълвали отделен документ, че няма да вземат те парите.

Какъв е размерът на данъчното облекчение за деца?

Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от годишните данъчни основи се намалява със:

  • 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
  • 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
  • 600 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи!

Кой има право да получава данъчно облекчение за деца?

Това може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната година е:

  • родител, който не е лишен от родителски права – при условие, че детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство или настойничество; или
  • настойник или попечител – в случаите на настойничество или попечителство; или
  • член на семейство на роднини или близки – в случаите, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или
  • приемен родител – в случаите на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.
Какви са условията за ползване на данъчно облекчение за деца?

Данъчното облекчение се ползва, ако:

  • към 31 декември на данъчната година детето е местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП; и
  • детето не е навършило пълнолетие; и
  • към 31 декември на данъчната година детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца.