Отпускат по 250 лв. на 45 000 първокласника

първи клас записване, Списание Родител, Родител.бг

250 лв ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 45 хил.деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

Условията предвиждат парите да се отпускат при средномесечен брутен доход за година назад до 350 лв. на член от семейството. Подоходното изискване не важи за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби-декларации се подават по постоянен адрес до 30 септември, след записване на детето в първи клас, става ясно от Интернет- страницата на дирекция „Социално подпомагане“. По закон помощта се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции. Ако детето не постъпи в училище, парите трябва да бъдат възстановени.

Необходимите документи са:

 1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
  2. Удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  3. Копие от заповед на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето ;
  4. Удостоверение за раждане на детето (за справка);
  5. Лична карта (за справка);
  6. Протокол на ЛКК (ако има такъв);
  7. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (при наличие);
  8. Удостоверение за наследници (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД);
  9. Удостоверение за семейно положение (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 2 ЗСПД).

 

Още 115 965 лв. за стимулиране на талантливи ученици

Правителството одобри и допълнителни близо 116 хил лева за стипендии на талантливите ученици в държавните спортни и общински училища, предаде Дневник. За стипендии на учениците с високи постижения в областта на изкуствата по-рано тази година бяха отпуснати над 587 хил. лв.

Парите са предвидени в централния бюджет като част от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, която беше приета през февруари 2015 г. за насърчаване на творческите, научните и спортните заложби на деца с изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни конкурси, състезания и олимпиади.