Как да получим сумата от 250 лв. за първокласник

ученици-първокласници
Докато детето ви се вълнува единствено за това с какви малчугани ще се запознае след по-малко от две седмици – на първия учебен ден, с какви дрешки ще е, с какви обувки, каква ще му е раничката, вие вече пресмятате и преизчислявате колко ще ви струва цялото това удоволствие. Има как да облекчите бюджета си, дори и с малко – има целеви помощи за първокласник в размер на 250 лева. Тя се отпуска еднократно на семейства, които имат първокласник. Парите би трябвало да покрият разходите за учебниците, помагала, канцеларските материали и въобще всичко, от което се нуждае първокласникът ви.

Какви са условията за кандидатстване?

Трябва да отговаряте едновременно на следните условия:

  • Детето да е записано в първи клас на държавно или общинско училище.
  • Да не повтаря първи клас.
  • През последната година средномесечният доход на член от семейството да е по-нисък или равен на 450 лв (това е сумата, актуална за 2019 г.).

Критерият за средномесечен доход не се взeма предвид при някои особени случаи:

  • Ако е с трайно увреждане
  • Ако има само един жив родител;
  • Ако е  настанено в приемно семейство или в семейство на роднини или близки.

Какъв е редът за кандидатстване?

Еднократна целева помощ се отпуска въз основа на молба декларация по образец. Към нея трябва да приложите и:

  • Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията (за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения);
  • Удостоверение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище. Удостоверението се издава от училището;
  • Удостоверение за раждане на детето;
  • Лична карта;

При особени случаи следва да се представят и:

Ако детето е настанено в семейство на роднини и близки или приемно семейство, се представя  копие от заповедта на директора на дирекция “Социално подпомагане” и/или решението на съда за настаняване на детето в семейство на роднини и близки или в приемно семейство;

Когато поради здравословни причини, установени с протокол на Лекарска консултативна комисия /ЛКК/, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година, се представя медицински протокол на ЛКК;

Ако детето е с трайни увреждания се представя експертно решение на Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Национална експертна лекарска комисия;

Ако детето е с един жив родител – удостоверение за наследници и удостоверение за семейно положение.

Срокът за подаването на молба декларация е до 30-и септември. Преди това трябва да запишете детето си в училището.

Дирекция “Социално подпомагане” извършва проверка, като прави посещение в училището, в срок един месец от започването на учебната година. Ако при нея се установи, че то не е постъпило в училище, ще се наложи да възстановите сумата по помощта.

Трябва в срок до три месеца, считано от началото на учебната година, да си потърсите парите. След изтичане на този период Дирекция „Социално подпомагане“ има право да откаже да изплати помощта.

Автор: Кристина Караколева
Pravatami.bg

Comments are closed.