София намалява с 10% таксата за градина на децата на 5 и 6 г.

Децата на 5 и 6 години, които ползват социални облекчения, да бъдат освободени от такса за детска гранина, а останалите да получат отстъпка от 10% от месечната такса. Това предвиждат промени в Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община. Те ще бъдат обсъдени на онлайн заседанието на Столичния общински съвет.


Промените са в отговор на разпоредби в училищния закон, приети м.г., които предвиждат държавата да подпомога заплащането от родителите на дължимите такси за детска градина, съобщава segabg.com. Целта е те да бъдат облекчени при въвеждането на задължителното предучилищно образование и да бъде улеснен достъпа на децата в предучилищна възраст до образователната система. В момента на задължителна предучилищна подлежат децата от 5 години нагоре, а от 2023/24 г. – и тези от 4 г. нагоре.

По принцип задължителното предучилищно образование за децата в общинските градини е безплатно, като родителите плащат само за дейностите по храненето, извън финансирането от държавата. В София например тази такса е 60 лв. Миналата година в закона за предучилищното образование бе записано, че държавата следва да подпомага родителите при заплащането на таксите им за хранене като средство за подпомагане на равния достъп. Предвидено бе средсвтата за това да се осигурят от държавата и да се преведат на общините. Това стана с решение на МС от 30 откомври 2020, което предвижда на общините да се предоставят по 174 лв. за всяко дете в задължителна предучилищна възраст. Същевременно, разпоредба в училищния закон задължава общините да осигурят пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по храненето, с не по-малко от 50% от въпросните средства. Условията и редът за това частично или пълно подпмагане се определят в наредбата за местните данъци и такси, която именно промени Столичният общински съвет.

С промените се определят категории деца, чиито родители да бъдат изцяло или частично освободени от заплащането на такси. Около седем категории деца, които досега са плащали 1/2 такса, или 30 лв., занапред се освобождават напълно от такава. Тук се включват децата на родители със 71% и над този процент намалена работоспосбност, деца пълни сираци, деца на родители, загинали в производствени аварии, природни бедствия или при изпълнение на служебния дълг, деца с медицинска експетиза 50 и над 50% намалени възможности за социална адаптация, деца с един родител, деца с родител, който е учащ или студент, както и второ, трето и следващи деца на многодетни семейства. За 2019 г. броят им възлиза на 2400 деца, като очакванията са и т.г. броят им да е същият.

За останалите деца в задължителна предучилищна възраст – на 5 и 6 г., които не ползват преференции за заплащането на такса, тя ще бъде намалена с 10%, т.е. с 6 лв. Така таксата за градина на родителите в София се понижава от 60 на 54 лв.