Заявяваме детските надбавки по електронен път в 7 стъпки

Всички деца да получават детски надбавки се предвижда в проектобюджет 2021. Това ще бъде възможно чрез отпадане на подоходния критерий. За целта държавата заделя  390 000 млн. лв. Така семействата с едно дете ще получават по 40 лв., две деца – 90 лв., с три деца – 135 лв. От възможността да получат по сметката си финансова помощ от държавата българските семейства ще могат да се възползват от 1 януари.

Как по електронен път да се заяви услугата?

Преди да започне електронното заявяване е необходимо на компютъра да се инсталира Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП) или Квалифициран електронен подпис (КЕП). Освен това трябва да се притежава и профил в системата „Електронно връчване“. Преди да започнете трябва да се уверите, че разполагате с инсталирана последна версия на Adobe Reader.

Ето и стъпките, за да заявите услугата:

Първо – Изтеглете заявлението от връзката в края на описанието на услугата

Второ – Съхранете електронната форма на вашия компютър

Трето – Отворете формата с Adobe Reader.

Четвърто -Натиснете с мишката върху поле от формата, за да го попълните

Пето – След попълване на полето дата, натиснете бутон „Приключи“.

Шесто – Натиснете с мишката в полето подпис, за да подпишете електронно формата. След като подпишете, съхранете формата на вашия компютър.

Седмо – Съхранената, попълнена и подписана форма е необходимо да изпратите чрез системата „Електронно връчване“ към Агенция за социално подпомагане.

Кой може да се възползва от услугата?

Всички семейства без значение на доходите им. За да бъде получена месечната помощ обаче трябва да се подаде заявление. Освен това децата не трябва да са завършили средно образование и да не са на повече от 20 години. Подрастващият не трябва да е настанен за отглеждане извън семейството. Той трябва да посещава редовно подготвителните групи в детските градини или учебните часове, освен ако това е невъзможно заради здравословното му състояние. Подрастващият трябва да живее в България и да има всички необходими имунизации и профилактични контролни прегледи.

Какви документи се подготвят? 

-заявление-декларация по образец

-решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че детето не може да посещава училище, ако случаят е такъв

-копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите (Ако има такъв и дирекция „Социално подпомагане“ не може по служебен път да получи информация за съдебното решение

– копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител

– служебна бележка, издадена от личния лекар на детето за преминати задължителни имунизации и профилактични прегледи. Ако детето няма личен лекар бележката се взима от Регионалната здравна инспекция (само ако не може да бъде получена по служебен път)

-когато децата се обучават в детски градини и училища извън системата на Министерството на образованието и науката, към заявлението декларация се прилага и удостоверение по образец съгласно приложение № 7, издадено от детската градина/училището, че детето е записано в група за предучилищно образование или като ученик.

Източник: Marica.bg