Липсата на места в детските градини стигна до Съвета на Европа

тръгване на детска градина адаптация детето плаче

Национална мрежа за децата, чрез международната коалиция Eurochild, инициира предявяването на колективен иск срещу България пред Европейския комитет за социални права за установяване на нарушения на ревизираната Европейска социална харта.


Основните проблеми, изведени в жалбата на Мрежата за правна помощ на Национална мрежа за децата и Eurochild, се отнасят до: 1) липсата на места в детските градини в някои градове; 2) липсата на адекватен достъп до образование и грижи в ранна детска възраст в цялата страна, както и липсата на политики и мерки, с които държавата активно да подпомага родителите и децата на България с предоставяне на образование и грижи за деца от раждането до задължителната възраст за започване на начално образование.

В жалбата е застъпено, че липсва цялостна правна уредба и държавна визия за образованието и грижите в ранна детска възраст, както и че проблемът се задълбочава поради неприетата вече 4 години Национална стратегия за детето, която следва да определи единни стандарти и мерки за ранно детско образование и развитие в помощ на родителите и децата на България.

България е ратифицирала Европейската социална харта през 2000 г., като включително е приела системата на колективни искове по Хартата. В жалбата на Национална мрежа за децата се цитират нарушения на следните разпоредби от Европейската социална харта: чл. 11 (право на здравеопазване), чл. 13 (право на социална и медицинска помощ), чл. 14 (право на помощ от службите за социални грижи), чл. 17 (право на децата и младежите на социална, правна и икономическа защита), чл. 27 (право на работниците със семейни задължения да имат равни възможности и да бъдат обект на равностойно отношение), чл. 30 (право на закрила срещу бедност и социална изолация).

Съветът на Европа обяви публично образуването на делото (Eurochild срещу България – № 221/2023 г.) и публикува текста на жалбата.

Това е първото стратегическо дело с международен елемент, зад което стои Мрежата за правна помощ на Национална мрежа за децата. Продължаваме да ви информираме за хода на производството и за нашите каузи, посветени на достъпа до качествено образование и грижи в ранна детска възраст за всяко дете в България.

 

Коментарите са изключени.