Държавата постави 6 условия, за да даде помощ на децата, неприети в детска градина

Родителите на дете, останало без място в детска градина, трябва да отговарят на шест условия, за да получат помощ от държавата. Това предвижда проект на наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане финансова помощ от държавата за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, неприети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места.

На такава помощ подлежат деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. В София през 2020 г. около 9000 деца останаха без място в яслена група или детска градина.

Сред шестте условия са детето да е е кандидатствало за прием в целодневна или полудневна организация на предучилищното образование в държавна или общинска детска градина или училище и не е прието, поради липса на свободни места за съответната учебна година. Друго условие е общината по настоящия адрес на детето да не e предложила на родителите друго равностойно място за предучилищно образование.

Месечният размер на средствата за компенсиране на разходите, пряко свързани с отглеждането и обучението за едно дете не може да надвишава средния месечен размер на средствата от държавния бюджет за издръжката на дете в предучилищното образование в общинските и държавните детски градини и училища за съответната календарна година. Очаква се тази сума да е около 300 лева.

За всяка учебна година родителите, които желаят да получават компенсация, в срок до 15 октомври подават заявление по образец. За учебната 2020/2021 година ще се компенсират разходите на родителите, пряко свързани с отглеждането и обучението на децата им за периода от 01 януари до 14 септември 2021 г. Заявлението се подава до 30 април 2021 г.

Сред допустимите разходи, които подлежат на компенсиране са:

– разходи за заплащане на такси за обучение по договори за обучение, сключени с частна детска градина или частно училище
– разходи за заплащане на такса по договори за отглеждане и обучение, сключени с лица, регистрирани като търговци или с юридически лица с нестопанска цел, предоставящи организирани услуги за деца
– разходи за заплащане на възнаграждения по договори за обучение, сключени с физически лица
– разходи за отглеждане на детето в размер на 20 на сто от разходите в предходното изречение.
Източник: Dnevnik.bg