За да се получи еднократна помощ за ученици от първи и осми клас е необходимо:

 • децата да са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище;
 • да живеят постоянно в страната;
 • да не са настанени за отглеждане извън семейството.

Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства, както и на настойник/попечител, отглеждащ детето.

Как да кандидатстваме за еднократната помощ от 300 лв. за ученици?

Родителят (настойникът/попечителят) следва да подаде Заявление-декларация за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи и в осми клас. То се подава до Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Към заявлението се прилагат:

 • Удостоверение, че детето е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, което  се издава от съответното училище. Имайте предвид, че този документ не е задължителен, тъй като държавната агенция може да получи тази информация по служебен път, но все пак е препоръчително да се снабдите с такъв и да го приложите, в случай, че попаднете на служител, който ще ви го изиска.
 • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител – изисква се само в случай, че Заявлението се подава от настойник или попечител.

Заявлението можете да свалите от  ТУК или на сайта на Системата за сигурно електронно връчване. Заявление на хартиен носител можете да получите и на място в Агенцията за социално подпомагане.

Заявлението може да се подаде по следните начини:

 • лично в Дирекцията „Социално подпомагане“ по настоящ адрес;
 • по пощата или чрез куриер;
 • чрез сайта на Системата за сигурно електронно връчване на ТУК, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. За да подадете заявлението обаче е необходимо да разполагате с  Персонален идентификационен код (ПИК), който се издава на място в НОИ или с квалифициран електронен подпис.

До кога е срокът за подаване на заявлението за получаване на еднократна помощ за деца от 1-2и и 8-ми клас?

Заявлението-декларация за отпускане на еднократната помощ се подава след записване на детето в съответното училище, но не по-късно от 15 октомври 2022 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.

Как се изплаща еднократната помощ за ученици?

Помощта се изплаща се на два транша. Първият транш в размер на 50% от сумата (150 лв.) и се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ в началото на първия срок. Останалите 50% се изплащат в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище и има не повече от 5 неизвинени отсъствия за един месец. За изплащане на втория транш от помощта не е необходимо родителите да представят допълнителни документи или да подават ново заявление, то става автоматично.

Получената сума подлежи на връщане, ако:

 • детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи/осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
 • ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.