Новите правила за неизвинени отсъствия на учениците

ученик


Правителството прие наредба за държавния образователен стандарт за приобщаващо образование. С нея се въвежда допълнителна възможност за наказване на учениците, които имат над 15 неизвинени отсъствия – това е преместване в друга паралелка, а едва след това изключване от училището, пише banker.bg.

Стандартът позволява една от мерките вече да бъде преместване в друга паралелка и едва след това – в друго училище. Учениците ще могат да отсъстват по уважителни причини до 10 дни – до 3 дни в една учебна година с разрешение на директора и до 7 дни с решение на Педагогическия съвет.

Стандартът урежда обща и допълнителна подкрепа за всички деца. За подпомагане на децата със специални образователни потребности ще бъдат осигурени ресурсни учители, психолози, логопеди, както и помощник на учителя.

Допълнително ще се работи и с децата с изявени дарби за развитие на техния потенциал. Залагат се и дейности за създаване на добър психоклимат в училище – превенция срещу насилието и преодоляване на проблемно поведение.

 

Comments are closed.