Задължителната предучилищна градина вече ще може да се замени с домашно обучение

детска градина

5-годишните деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка, ще могат от тази есен да се подготвят за училище и от вкъщи или да ходят на забавачка само за няколко часа. Това става възможно с въвеждането на две нови форми на организация в детските градини – самостоятелна и почасова. Те са предвидени в училищния закон, а сега се регламентират в държавния образователен стандарт за предучилищното образование, представен вчера от просветното министерство.


Според проекта родителите ще могат да изберат да водят децата си на градина почасово – между 3 и 5 часа дневно. Графикът за това ще се определя с правилника на всяко детско заведение. Родителите ще заявяват всеки месец начален и краен час за детето си, като се съобразяват с посочен от учителите график. Тези деца ще учат заедно с другите, но ще има ограничение колко да бъдат – до две над пределно допустимия брой деца за една група.

За обучение в самостоятелна форма ще има ред изисквания. Родителите ще гарантират с декларация, че ще осигурят среда за учене чрез игра, съобразена с възрастта и опазваща физическото и психическото здраве на детето.

„Родителят трябва да покаже, че знае какво иска да прави, т.е. ще е нужен план за развитието на малчугана, гарантиращ постигането на заложените в закона цели“, коментира експертът от МОН Ваня Трайкова. Във въпросната програма трябва да се посочат избраните методи и подходи за обучение, примерно разпределение на темите за постигане на нужните компетентности, както и списък на избраните познавателни книжки. Разрешението за самостоятелната форма ще се взема от експертна комисия към регионалните управления по образованието, която може да провежда събеседване с детето. В нея задължително трябва да участва човек от съответната община и от Агенцията за социално подпомагане.

В края на годината пък учителите ще преценяват дали децата са постигнали заложените цели в стандарта. Ако се установи, че нямат нужните компетентности, следващата година се преминава към целодневна форма. Не е ясно какво става, ако детето е било в самостоятелна форма в последната предучилищна година и не е било подготвено добре за училище – дали училището може да откаже приема, или не. По данни на МОН в момента в задължителна предучилищна подготовка са обхванати около 85% от децата от 5 г. нагоре, като няма статистика дали се налагат глоби.

В момента санкцията за незаписване на градина на дете, подлежащо на задължителна подготовка, е между 20 и 100 лв., а според новия училищен закон глобата се повишава от 50 до 150 лв. Няма данни също така да е отказан прием на дете в първи клас.

Зам.-министърът на образованието Диян Стаматов уточни, че предложенията подлежат на дискусия и към тези критерии могат да се добавят и още. По думите му очакванията на министерството са едва 1% от родителите у нас да се възползват от самостоятелната форма. Размерът на таксите за новите форми се решава от общинските съвети, затова не може да се прогнозира дали и с колко те ще бъдат по-ниски от целодневното обучение.

Сред новостите в стандарта са изричното посочване на играта като основно средство за обучение (досега тя бе отделен фрагмент от дейностите в забавачката), както и предоставянето на свобода на всяка детска градина да определя стратегията, организацията си, разпределението на учебното време и избора на познавателните книжки. Учебното време ще е както досега между 15 септември и 31 май, а неучебното – между 1 юни и 14 септември, когато няма да има задължителни занимания.

Според новия стандарт децата в първа група (между 3-4 г.) на седмица трябва да имат минимум 10 дейности, или т.нар. „педагогически ситуации“ – по една по български, математика, околен свят, музика и конструиране и технологии, две по рисуване и три по спорт. Продължителността им е в зависимост от възрастта на детето – до 20 минути за първа група и до 30 минути за трета и четвърта група. За децата във втора група (4-5 г.) са предвидени 12 дейности, за трета група (5-6 г.) – 15 дейности, а за четвърта (6-7 г.) – 17 дейности.

В контекста на скандалите с учебните програми за по-горните класове и турското робство зам.-министър Стаматов изтъкна, че стандартът за предучилищното образование поставя акцент върху патриотичното възпитание и формирането на националната идентичност. По музика например децата ще се учат да играят ръченица, да разпознават и да се упражняват на традиционни български музикални инструменти и да изпълняват елементи от фолклорни обичаи. Извън това в края на 3-тата си година децата трябва да знаят какво е „малко“ и „много“, а на 5 г. – да броят до 10.

Освен по здравословни и други уважителни причини, удостоверени със съответния документ, децата ще могат да отсъстват и по семейни причини. За тях обаче се въвежда ограничение – максимум 10 дни отсъствия по семейни причини с предварително родителско уведомление, при неограничен брой досега – нещо, срещу което синдикатите са против.

Източник: pariteni.bg