Запор на сметка с детски надбавки – какво трябва да знаем?

семейни помощи, детски надбавки, бюджет

Просрочените задължения водят до запор върху банкови сметки, вземания и трудово възнаграждение на длъжника. Има ли право обаче НАП да запорира сметката, по която получавате детски надбавки за своите деца? Специалистите съветват как да постъпите, ако се намирате в подобна ситуация.


Детските надбавки се отпускат въз основа на Закона за семейните помощи за деца, обяснява адвокат Михаил Иванов. В чл. 13 в същия нормативен акт е записано, че върху вземанията за семейни помощи по този закон не се дължат данъци и такси и не могат да бъдат правени удръжки, освен за: надвзети средства за семейни помощи в резултат на счетоводно-техническа грешка; недобросъвестно получени суми.

Относима към случая е и нормата на чл. 14 от ЗСП, който в ал. 3 предвижда, че от парични социални помощи не могат да се правят удръжки, освен за запори за вземания за издръжка на деца (т. 2).

Вземането е публично с носител НАП. А публичният изпълнител, освен разпоредбите на ДОПК, следва да има предвид, че изпълнението не може да бъде насочено върху вземания на длъжника – физическо лице, за които е предвидено в друг нормативен акт, че не подлежат на принудително изпълнение. Става дума за Закона за семейните помощи за деца и Закона за социалното подпомагане.

Действията на публичния изпълнител по съществото си са обезпечителни, подчертава юристът. Същите могат и следва да се обжалват пред директора на ТД НАП в най-кратък процесуален срок (7-дневен).

Съветът на адвокат Милена Миткова е да се сдобиете с извлечение от банковата си сметка, от което да е видно какви и откъде са сумите в сметката за поне година назад. След това го занесете в НАП или на съдебния изпълнител, ако има изпълнително дело. Подайте го заедно с молба запорът да бъде вдигнат, а ако има удържани суми – да се върнат.

Автор: Aнастасия Станишева, pariteni.bg