Детските градини се увеличават, децата в тях намаляват

ясла детска градина

2002, или с 11 повече в сравнение с учебната 2014/2015 година е броят на детските градини към момента. Това показват данни на Националния статистически институт (НСИ) за образованието в България.

В тях са записани 232 хил. деца, от които 120 хил., или 51,7%, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 3,8%. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване*, за учебната 2015/2016 година е 81%, или с 1,9 процентни пункта по-малко спрямо учебната 2014/2015 година.

Средният  брой деца в една детска градина за страната е 116, като за градовете е значително по-голям (156), отколкото за селата (57). Една група се формира средно от 23 деца, съответно – 24 в градовете и 19 в селата.

Броят на лицензираните частни детски градини продължава да нараства, но все още те са алтернатива за малка част от родителите. През учебната 2015/2016 година в страната функционират 92, или с 4 повече от предходната година, като те са посещавани от 3 333 деца, или 1,4% от записаните в детските градини.

Общо образование

По данни от 1.10.2015 г. учебни занятия се водят в 2 014 общообразователни училища, от които 151 начални, 1 322 основни, 7 прогимназии, 133 гимназии и 401 средни общообразователни училища (СОУ). В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 5 поради закриване или преобразуване.

Учениците са 602,2 хил., от които 102 хил. са записани в училища в селата. В сравнение с предходната учебна година учениците в тази образователна програма намаляват с 2,2 хил., или с 0,4%. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 21 ученици.

През изминалата учебна 2014/2015 година 16,1 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, от които 14 хил. в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 7,2 хил., или 44,7%, следван от дела на напусналите по семейни причини – 5,8 хил., или 36,3% и на напусналите поради нежелание да учат – 10,1%.

През 2015 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 45,8 хил., а средно образование – 27 хил. ученици.

В страната функционират 70 частни общообразователни училища, от които 7 начални, 31 основни, 1 прогимназия, 23 гимназии и 8 средни общообразователни училища (СОУ). В тях са записани общо 7 603 ученици, или 1,3% от общия брой на учениците в общото образование.

През учебната 2015/2016 година в училищата и паралелките за деца със специални образователни потребности учат общо 3,4 хил. деца, или с 5,5% по-малко в сравнение с предходната учебна година. За тяхното обучение и възпитание полагат грижи 766 учители специалисти и 328 възпитатели.

Висше образование

През учебната 2015/2016 година общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени „професионален бакалавър”, „бакалавър”, „магистър” и „доктор” е 266,7 хил., което е с 12,2 хил., или с 4,4% по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Източник: Manager.bg