Детски надбавки – кога имаме право на тях и как да ги получим

Имам ли право на детски надбавки? Много майки си задават този въпрос и въпреки, че правилата изглеждат ясни, в много случаи наредбите и изискванията не са съвсем разбираеми и предизвикват редица въпроси и неясноти.

За да получите детски надбавки, трябва да отговаряте на определени условия. Ето какви са те:

 1. Изискване за доход – първото условие е доходът на семейството ви да е под или равен на 400 лв. на член от семейството. Ако например вие и мъжът ви се осигурявате на 600 лв., това прави 1200 лв. брутна сума. Ако имате 1 дете, можете да получите детски надбавки. Ако се осигурявате на обща сума 1600 лв. и имате 2 деца, също имате право на помощта. Взима се предвид брутния осигурителен доход, а не нетния.

Новото от 2018 г. е, че право на детски надбавки ще имат и семействата с доход за член на семейството от 400 до 500 лв., които ще получават 80% от полагаемата помощ.

 1. Изискване за отглеждане на детето – имате право на детски надбавки, ако детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца
 2. Изискване за посещаване на училище или предучилищна подготовка

Право на детски надбавки имате само в случай, че детето редовно посещава училище до завършване на средно образование. Смята се, че детето редовно посещава училище, ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение. Също така от Агенцията по социално подпомагане ще ви изискат бележка, че детето посещава детска градина, ако вече е в предучилищна възраст.

 1. Изискване за имунизации – детето трябва да е преминало през всички задължителни за възрастта имунизации и поради тази причина от социалната служба ще ви изискат документ, издаден от педиатъра.
 2. Детето трябва да живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.

 

Право на детски надбавки при разведени родители

Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.

Доходите на другия родител не се вземат предвид. Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.

 

Право на детски надбавки при родители без брак

От скоро вече е налице изискване родителите, които са без брак също да се третират като семейство и за тях се взима общия доход.

Това обаче е трудно доказуемо, поради което от Социално подпомагане имат правило, че помощта се отпуска само  в случай, че двамата родители не живеят на един адрес – т.е. – не са с еднакъв адрес по лична карта или по настоящ адрес, регистриран в общината.

Какво трябва да направите, за да получите помощта

Необходимо е да отидете в АСП по настоящ адрес и да подадете следните документи:

 1. Молба-декларация по образец в дирекция ”Социално подпомагане” по настоящия ви адрес (доскоро помощта се отпускаше по постоянен адрес, но това вече е променено). Когато отидете в службата, там ще ви дадат бланка за попълване.
 2. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията – за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
 3. Бележка за поставените имунизации – издава се от педиатъра
 4. Удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври (ако детето е ученик)
 5. Удостоверение от детската градина, че детето е записано в предучилищна група, а за новата учебна година – в срок до 31 октомври (ако детето е в предучилищна възраст) – НОВО – вече не се изисква да носите такова удостоверение, тъй като то се извлича от АСП от системата на МОН по служебен път.
 6. Копие от акта за раждане на децата, отглеждани в семейството и оригинал за справка (от 2018 г. се предвижда отпадане на нуждата да носите оригинал).
 7. Лични карти на деклараторите – за справка;

Други необходими документи при обстоятелства, различни от обичайните:

 1. Служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
 2. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД – месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );
 3. Копие от заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД – месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.);
 4. Копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите (само в случаите на разведени родители)12. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Какъв е размерът на помощта, отпускана като детски надбавки?

От началото на 2018 детските надбавки за едно дете сас 40 лв. (вместо миналогодишните 37 лв.). Семейства с две деца ще получават 90 лв., а семейства с три деца – 135 лв.

 

Важно: На всеки 12 месеца трябва да подавате нова молба за отпускане на детски надбавки, не очаквайте от АСП да се свържат с вас или да ви подсетят. Освен това сте длъжни да уведомите Агенцията за всяка промяна в обстоятелствата – например, промяна в дохода, промяна в статута на детето или статута на семейството.

Вижте още:

Как един милионер възпитава децата си така, че да не са разглезени

Как да научим детето да борави с парите и кога е моментът да разполага с джобни

Каква е идеалната разлика в годините между първото и второто дете?

Възрастовите кризи при децата на 1, 3 и 7 години