Двигателно развитие на бебето и детето от 0 до 3 години

двигателно развитие на бебе

Движенията през години от живота на бебето

След раждането движенията на бебето са некоординирани и неволеви. Те обхващат цялото тяло и служат за поддържане на телесната температура. При раждането бебето разполага с безусловни рефлекси, които не зависят от неговия волеви контрол. Постепенно се развиват волевите движения, като това се осъществява от главата към долните крайници и от оста на тялото към външните му части. В края на първия месец бебето държи главата си изправена, когато е взето на ръце. Малко по-късно започва да посяга и през 3-4-тия месец обикновено започва да хваща висяща играчка. През 4-5-ия месец бебето започва да се обръща волево от гръб по корем и обратно.

Пълзене и сядане

6-7 месечното бебе се опитва да пълзи и да сяда, въпреки че някои бебета изобщо не преминават през фазата на пълзенето. На 10-11 месечна възраст бебето се изправя, хванато за неподвижна опора.


Малко по-късно то бебчето започва да прави крачки встрани, хванато за неподвижна опора. В края на първата година бебето се пуска от неподвижната опора и успява да запази равновесие за няколко секунди. Около първата година се появяват и първите самостоятелни крачки. Важно е да се знае, че всяко дете, което е здраво и се чувства добре, обича да се движи. Движението му доставя радост и то от само себе си изпробва нови движения, разнообразява ги и ги усъвършенства, така че – не го ограничавайте.

Етапи в развитието на движенията при бебето и малкото дете

От 0 до 1 година

При раждането детето разполага с безусловни рефлекси. Постепенно движенията се организират и стават (по-специално с волевото хващане) преднамерени действия, ориентирани към цел.

От 1 до 2 години

В този период движенията на детето са силно центрирани към директното, непосредственото действие. Именно зрителното възприемане на обектите привлича детето и го
подтиква към действие.

От 2 до 3 години

Движенията придобиват представен характер. За наличие на постоянство на обекта говорим, когато детето започне да търси изчезналия от полезрението му обект. То започва да подражава на възрастния – способността му да извършва жестове, движения, които представят, изобразяват вече видяно от него действие.

След 3 години

Движенията се структурират във все по-точни и сложни жестове, които се наричат координация и придават смисъл на пространството и времето.

Развитие на хващането

Хващането е способността да се улавя с ръка. То еволюира постепенно, за да стане волеви и много точен двигателен акт. Детето достига до овладяването на волевото хващане постепенно, преминавайки различни етапи и при определени условия. Законите и факторите, които определят развитието на хващането, са същите както при развитието на движенията на цялото тяло.

Значението на движението за емоциите на децата

Безспорно е значението на движението на детето в развитието на цялостната му личност и интелигентност. В първите години от живота детето изгражда връзка с пространството, времето, обектите и хората като се движи и изпитва удоволствие от движението. Ето защо трябва да осигурим на децата необходимото пространство и време за свободни игри, в които да могат да движат цялото си тяло, да изпитват удоволствие от движението на тялото, да изследват различните измерения на пространството, да експериментират статично и динамично равновесие, люлеене, обръщане гръб – корем, движения на ръцете и краката. Накратко казано, да позволим на децата и бебетата да се изразяват чрез движенията и тялото си.

Златната възраст, в която движенията на детето пряко изразяват чувствата и преживяванията му, е от 2 до 7 години. Затова някои автори я наричат „златната възраст на психомоториката“.

 

Списание РОДИТЕЛ, Roditel.bg

В статията са използвани материали от книгата „Развитие на детето от раждането до навършване на 3 години“, изготвени по задание на УНИЦЕФ България от сдружение „Дете и пространство“