Максимум 25 деца в група в детска градина и 18 в ясла според новите правила

Максималният допустим брой на деца в група ще бъде 25 за детска градина, 18 за яслена група и 25 за подготвителна
група в училищата. Това предвижда новият Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на Столична община.

Децата с хронични заболявания да се приемат в детските градини и подготвителните групи в училищата чрез  предварително кандидатстване в системата на ИСОДЗ, като участват в паралелно трето класиране за до 5 места в група, се предвижда още в проектонаредбата.

Проектът влиза на комисия по култура и образование днес. Родителите няма да предоставят копия от акта за раждане на детето и от своите лични документи, а ще дават за проверка оригиналите и ще попълват декларация с данните, е друго предложение, прието от общинарите в новия вариант на наредбата.

Родителите ще доказват постоянен адрес с личната си карта, няма да има изискване да се вади удостоверение от общинските служби. 

Децата със СОП се приемат в детските градини/училищата след обследване от Екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, назначен със заповед от директора на учебното заведение. Оценката на индивидуалните потребности и на възможностите учебното заведение да посрещне тези потребности, с оглед най-добрия интерес на детето и останалите деца в групата/класа, се съгласуват с представители на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, е приела работната група, изготвила наредбата. 

НАМЕРЕТЕ НИ ВЪВ FACEBOOK