Нов тест ще помага в диагностиката на аутизъм и хиперактивност

Въпросникът за оценка на клиничното поведение CAB (Clinical Assessment of Behavior) е насочен към деца и юноши от 2 до 18 години, които срещат поведенчески и обучителни затруднения или проявяват симптоми на психични нарушения. С негова помощ специалистите ще имат възможност да идентифицират конкретни симптоми, свързани със специфични обучителни особености, в това число умствено изоставане и академичен талант. На база на резултатите те ще могат да изготвят индивидуален план за развитие и образователна подготовка на изследваните лица, да планират ефективна терапия и да оценят нейния ефект.

Тестът CAB се появява в отговор на нуждата от надежден инструмент, който може да бъде използван за установяването на широк спектър от социални, емоционални и поведенчески проблеми, в това число нарушения от аутистичния спектър, хиперактивност и дефицит на внимание, агресивни прояви, прояви на тормоз и депресивни състояния. Той дава възможност да бъдат измерени конкретни показатели, свързани с проявлението на специални образователни потребности, както и да бъдат разграничени близки като симптоматика състояния. Негова отличителна характеристика е способността му да оценява както силните страни и компетентности, така и проблемните области в развитието на детето или юношата.

„Целта на CAB е да помогне на специалистите да придобият обективна информация за състоянието на детето или младежа в клиничен и поведенчески аспект. Въпросникът е адаптиран за България, което означава, че интерпретацията на резултатите е съобразена с културните особености на страната ни“, коментира Диана Боянова, автор на българската версия на инструмента. „Поведенческата рейтинг скала е приложима за деца в норма, както и за такива със специфични потребности и нарушения. В процеса на адаптация на инструмента са включени клинични извадки на деца, диагностицирани с хиперактивност и дефицит на вниманието, аутизъм и проблемно поведение“, допълва д-р Боянова, която е доктор по психология и психометрик във фондация „Хестия“ с над 20-годишен опит в областта на психологическото оценяване, стандартизиране, адаптиране и разработване на инструменти в сферата на детската психология и личността.

CAB дава възможност да бъде поставена комплексна и надеждна оценка на състоянието на детето посредством събиране на информация и впечатления в различен контекст – от семейна и училищна среда. Това позволява да бъде направено сравнение между предоставената информация и да бъде изготвена по-пълна и обективна оценка на поведението на детето. Данните се събират чрез стандартизирани за България форми за оценка, а в най-честия случай информацията се предоставя от родител и учител. Тя също така може да бъде поискана от училищен психолог, логопед, специален педагог, ресурсен учител или друг специалист, който познава и работи с детето. Пълната оценъчна форма включва 170 въпроси и твърдения, а попълването може да се направи както онлайн, така и на хартиен носител.

Коментарите са изключени.