Населението на България е намаляло до 6,5 млн. души

В България живеят 6 520 314 души – това показва предварителната оценка на Националният статистически институт от преброяването през есента на тази година.

Населението на София е близо 1,5 милиона, а най-малката област остава Видин – с население от 74 хиляди души

Преброени са над 2,8 милиона домакинства, като средно в едно домакинство живеят по 2-3 лица.

Наблюдава се намаление на населението при последните четири преброявания като най-голямо е то при преброяването през 2021 година – с 844 000 души или с 11,5 на сто спрямо 2011 година.

Естественият прираст за периода 2011-2021 година е в размер на минус 448 000 души или 53 процента от общото намаление за периода.

Останалите 47 процента се дължат на отрицателното салдо на външната миграция през периода.

Разпределението на населението по възрастови групи показва задълбочаване на процеса на застаряване. Делът на лицата на възраст над 65 години и повече се увеличава с 5,4 процентни пункта спрямо 2011 година и с 9,6 процента спрямо 1992 година.

Намалява броят и относителният дял на децата и лицата в активна възраст.

Увеличава се населението, което живее в градовете за сметка на обезлюдяването на селата. Данните от преброяването продължават да се обработват. Окончателно ще знаем какви са те до края на годината.

Източник: Bnr.bg

Коментарите са изключени.